Regulamin Bezpłatnych Treści Cyfrowych / Lead Magnet

utworzone przez | lis 1, 2022

Niniejszy Regulamin Bezpłatnych Treści Cyfrowych / Lead Magnet – zwany dalej Regulaminem – określa zasady, na jakich na stronie www.BabskieTabu.pl można zamówić dostarczenie konkretnych, dokładnie określonych treści cyfrowych w zamian za zgodę na dołączenie adresu e-mail do listy mailingowej wykorzystywanej do wysyłania newslettera Babskie Tabu.

§ 1 Definicje

W niniejszym regulaminie używane są następujące definicje poniższych pojęć:

Administrator – Katarzyna Bogusz-Przybylska, właścicielka jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Time4HR Katarzyna Bogusz-Przybylska, ul. Klaudyny 18/15, 01-684 Warszawa, NIP: 563-207-87-20.

Formularz – formularz internetowy zamieszczony na Stronie służący do złożenia zamówienia na Treści,

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową LUB osoba fizyczna, która zawiera z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy z treści zawartej umowy wynika, iż umowa ta nie posiada charakteru zawodowego dla osoby ją zawierającej, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG; Konsument jest jednocześnie Użytkownikiem;

Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora wysyłane na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika w Formularzu,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.BabskieTabu.pl oraz wszystkie podstrony i substrony będące elementem podanej domeny,

Treści – materiały cyfrowe przekazywane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę mailingową wykorzystywaną do wysyłki Newslettera; rodzaj i zawartość Treści wynika z opisu na Stronie,

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz, która w ten sposób zawiera z Administratorem umowę o dostarczenie materiałów cyfrowych w postaci Treści.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

1. Administrator stwarza dla Użytkownika możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postacie Treści za pośrednictwem Strony. Za pozyskane Treści Administratorowi nie przysługuje ze strony Użytkownika żadna opłata pieniężna, ale Użytkownik udostępnia Administratorowi i wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu w celu przesyłania mu Newslettera.

2. Użytkownik, który nie chce wyrazić zgody na dołączenie jego danych do listy mailingowej, ma możliwość skontaktować się z Administratorem i dokonać zakupu Treśći płacąc za nie wyznaczoną przez Administratora kwotę.

3. Zawarcie umowy określonej w §2 ust.1 niniejszego Regulaminu, odbywa się za pośrednictwem Formularza. Po jego wysłaniu Użytkownik potwierdza zapis na listę mailingową klikając w link wysłany w mailu przez Administratora na adres email podany przez Użytkownika w Formularzu. Umowę uważa się za skutecznie zawartą w chwili wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika komunikatu potwierdzającego zapis na listę mailingową.

4. Zamówienie Treści nie jest możliwe w sposób anonimowy. Formularz wymaga podania danych osobowych – adres email – niezbędnych do wpisania na listę mailingową oraz przekazania Treści. Podanie wszystkich dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści nie będących własnością Użytkownika.

6. Treści są udostępniane Użytkownikowi na podany w Formularzu adres e-mail:
– bezpośrednio w wiadomości
– w postaci linku pozwalającego pobrać materiały
– w postaci załącznika

§ 3 Własność intelektualna

1. Treści objęte są ochroną prawem autorskim.

2. Treści mogą zawierać znaki towarowe objęte ochroną prawną.

3. Treści przekazywane są Użytkownikowi wyłącznie na użytek własny. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Treści, a zwłaszcza powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie Treści, przekazywanie osobom trzecim. Korzystanie z Treści poza użytkiwm własnym Użytkownika oznacza naruszenie praw Administratora bądź innych podmiotów posiadających prawa do Treści i mogą stanowić podstawę prawną do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej.

§4 Wymagania techniczne

1. Do zamówienia Treści za pośrednictwem Strony wymagane są:
– dostęp do Internetu,
– aktualny system operacyjny,
– aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Treści udostępniane za pośrednictwem Strony mogą wymagać posiadania dodatkowych programów pozwalających na otwieranie bądź odtwarzanie plików w formacie DOC, PDF, MP3, MP4 itp. Informacje o formacie udostępnianych Treści podawane są każdorazowo w opisie Treści na Stronie.

§5 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Po dostarczeniu Treści, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się do Administratora o informację bądź modyfikację w zakresie przynależności do poszczególnych grup.

6. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej Administratora i tym samym zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

7. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

8. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnych na Stronie

§6 Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Treści w terminie 7 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. W tym celu ma obowiązek przesłać na adres email Administratora stosowną informację. Odstąpienie od umowy jest równoznacze z wykasowaniem danych Użytkownika z listy mailingowej Admnistratora.

2. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej, co jest równowznaczene z rezygnacją z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W tym celu Użytkownik klika w przeznaczony do tego link umieszczony w każdej wiadomości wysyłanej do niego od Administratora.

3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Treści z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4. Udostępniane Treści mają wyłącznie charakter edukacyjny oraz inspirujący, w żadnym wypadku nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady lekarskiej, psychologicznej bądź psychoterapeutycznej.

5. Umowa zobowiązuje Administratora do dostarczenia materiałów zgodnych z zawartą umową. Zgodność z umową oceniana jest zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści, który istniał w chwili dostarczenia Treści i ujawnił się nie później niż przed upływem roku od chwili dostarczenia. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.

7. Jeżeli Treści nie są zgodne z umową, Konsument ma prawo żądać od Administratora dostarczenia poprawionych Treści zgodnych z zawartą umową.

8. Jeżeli Treści nie są zgodne z umową, Konsument ma prwo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

1) dostarczenie Treści zgodnych z zawartą umową nie jest możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
2) pomimo wniosku Konsumenta Administrator nie doprowadził Treści do zgodności z umową,
3) brak zgodności Treści z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Treści do zgodności z umową,
4) brak zgodności Treści z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §5 ust. 7 niniejszego Regulaminu,
5) okoliczności bądź Administrator wyraźnie wskazują na to, że Treści nie zostaną doprowadzone do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. W razie niezgodności Treści z umową, Konsument ma prawozłożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Administrator ma obowiązek odnieść się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od jej doręczenia na jego skrzynkę e-mail kontakt@BabskieTabu.pl.

11. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Treści z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie wprowadza modyfikacji tych zasad, lecz stanowi tylko uproszczone ich przedstawienie dla wiekszej przejrzystości komunikacji z Konsumentem. Administrator zachęca Konsumenta do zapoznania się z pełnymi regulacjami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego zgodnie ze szczegółami doprecyzowanymi przez strony konfliktu.

2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Treści, przy czym nowe zasady znajdują zastosowanie do umów zawartych po wprowadzeniu zmian.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 roku.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu, dostępne są u Administratora.

__________________________

Regulamin wersja 1.0 z dnia 1. listopada 2022